Styrelsen

Den ideella föreningen Kraftens hus Göteborg bildades 2023. Styrelsen har olika erfarenheter och bakgrunder för att skapa ett gediget kunskapsfält i styrelsearbetet. Minst hälften av ledamöterna är cancerberörda för att säkerställa att cancerberördas livsituation bejakas kontinuerligt. Kraftens hus Göteborg ska erbjuda socialt, emotionellt, praktiskt och fysiskt stöd för cancerberörda.

Annika Gill

Annika Gill

Ordförande

Läs mer om Annika här

Annika arbetar som VD inom retail och är ordförande i Kraftens Hus Göteborg. Hon fick själv en kronisk leukemi diagnos samtidigt som hennes pappa hastigt gick bort i cancer 2019.

För mig, min familj, mamma och närstående hade det varit fantastiskt att få träffa andra i samma situation som oss under den tiden, men även efter. Cancervården är fantastisk, men har bara resurser till just vården. Att kunna träffa andra, få hjälp med information och anpassa sig till ett liv där cancer knackar på, blir viktigare och viktigare.

Kraftens hus är ingen patientförening och det är viktigt eftersom cancer slår så brett i olika diagnoser och åldrar. Hos oss skall alla kunna hitta det man behöver för stöd. Ingen skall behöva vara ensam med sin cancer!

​​​​​

Marie Röllgårdh

Marie Röllgårdh

Vice Ordförande

Läs mer om Marie här

Marie Röllgårdh är pensionerad analyschef som i många år varit ordförande i styrgruppen för Regionalt cancercentrum i väster. Hon tror att Kraftens hus är ett verkligt framtidskoncept:

– Vi kommer behöva mer och mer patientdriven verksamhet i framtiden, inte minst eftersom många kommer att leva med sin cancer under lång tid och behöver då ett annat stöd än det som sjukvården kan erbjuda.

Marie är ordförande för Centrum för Välfärdsstudier på Högskolan i Borås och brinner för samhällsfrågor och hur vi kan skapa ett hållbart välfärdsssystem – där hälso- och sjukvård förstås är en central del.

– Sajten Patients Like Me har blivit stor i många andra länder, just därför att man inte alltid vill ha eller behöver professionellt stöd, utan just möta patienter “som mig,” som kan förstå på ett annat sätt än vården kan. Jag ser Kraftens Hus som en facilitator för sådana här mellanmänskliga möten. Man kanske kommer till Kraftens Hus för att söka stöd, men ofta upptäcker man att man att man också kan ge stöd till andra – och det är minst lika viktigt att få bidra till andra.

Om fem år tror Marie att sjukvårdspersonal och samhället generellt kommer känna till och kunna guida patienter vidare till Kraftens hus – och på betydligt fler platser än vi idag finns representerade på.

​​​​​

Victoria Bodén

Victoria Bodén

Kassör

Shirin Henare

Shirin Henare

Sekreterare

Läs mer om Shirin här

Shirin Henare är nyvald sekreterare i styrelsen för Kraftens Hus Göteborg. Shirin kom till Sverige som tonåring och har själv upplevt en djup förlust när hennes far avled i cancer kort efter deras ankomst.

– Även om det har gått många år, bär jag med mig minnena och känslorna från den tiden, delar Shirin.

Detta personliga trauma har väckt en passion hos Shirin för att arbeta för inkludering och mångfald, något hon brinner för att Kraftens Hus ska förkroppsliga. Hon ser fram emot att bidra till att göra Kraftens Hus till en plats där alla, oavsett bakgrund, kan finna stöd och gemenskap.

– När jag var ny i Sverige och sörjde, kände jag mig ofta ensam. Därför är det viktigt för mig att Kraftens Hus är en plats där ingen ska behöva känna sig ensam i sin kamp, säger Shirin.

Hon vill skapa en mötesplats där frågor om allt från sorg till återhämtning kan diskuteras öppet, utan rädsla för fördomar eller tabun. Shirin hoppas att hennes arbete i styrelsen kommer att bidra till att Kraftens Hus fortsätter vara en kraftkälla för de som behöver den mest.

Elin Svensson

Elin Svensson

Ledamot

Mia Leterius

Mia Leterius

Ledamot

Läs mer om Mia här

Mia Leterius jobbar som designledare och är ledamot i styrelsen. Hon har själv drabbats av bröstcancer vid två tillfällen, första gången då hennes barn bara var två och fyra år.

– Idag är jag går jag inte på kontroller längre, men jag har både smärtminne och ibland också riktig smärta kvar, berättar Mia. När hon själv var sjuk saknade hon många av de bitar som hon nu hoppas att Kraftens Hus ska kunna bidra med.

– Jag saknade verkligen anhörigstöd, det fanns ingenting sånt! Och även en kontaktyta för mig själv, någonstans att träffa andra i samma ålder och livssituation. Jag ville ha ett sammanhang där alla mina frågor fick plats – om allt ifrån utmattning och träning till hormoner, barn och familj.

Att vara inne på Facebookgrupper var ett stort stöd för Mia, samtidigt som det inte alltid var nyttigt, då hon i vissa fall kunde upplevda stämningen som väldigt negativ och ödesmättad. Hon tror på att normalisera cancer som en del av verkligheten – det är så många som drabbas eller berörs av det, inte förneka lidandet eller komma med hurtiga tillrop, men inte heller se det som något som ska gömmas undan. Hon hoppas att Kraftens Hus Göteborg kommer bli en plats som gör att en kan känna sig mindre ensam, erbjuda ett sammanhang, en plattform varifrån det är möjligt att skapa kontakter – för livet.

Kerstin Brunnström

Kerstin Brunnström

Ledamot

Miranda Winter Stegeland

Miranda Winter Stegeland

Ledamot

Läs mer om Miranda här

Miranda Winter Stegeland är ledamot i styrelsen, utbildad jurist och ledarutvecklare med lång erfarenhet av central verksamhetsstyrning.

– Att vara styrelseledamot i Kraftens Hus ligger i linje med både mitt arbete som ledarutvecklare och mitt engagemang som föreläsare för unga inom psykisk hälsa, där fokus är att hjälpa människor utvecklas, för att bättre klara livets utmaningar. Min förhoppning är att kunna bidra med såväl kompetens som positiv energi till att fler cancerberörda ska få kraft och trygghet.

– Ända sedan jag var tillräckligt stor för att förstå att min farmor dog i cancer, 46 år gammal, har jag vetat att cancer är något som kan förändra livet. Det påverkade hela familjen. Och det är egentligen anledningen till att jag bor i Sverige i dag, inte Nya Zeeland där jag är född.

– Kraftens Hus har en viktig plats att fylla, att finnas som en mötesplats i ”mellanrummet” mellan cancervården och övriga samhällsaktörer. Mottot att ingen ska behöva vara ensam med sin cancer inkluderar närstående, vänner och kollegor, och är helt rätt tänkt. Våra liv är inte enstaka bitar, utan delar av en helhet.

– Jag vill gärna förmedla samma budskap till alla som berörs av cancer, som avslutar mina föreläsningar: ”Kom ihåg att du är starkare än du tror, och tillsammans är vi mycket starkare”. Det är viktigt att känna det, särskilt när livet är tufft på riktigt.

Felicia Jansson

Felicia Jansson

Ledamot

Läs mer om Felicia här

Jag har valt att engagera mig i cancerrelaterade frågor, såsom i patientföreningar och patientråd, då jag själv hade cancer när jag var tre år gammal.

För mig representerar Kraftens hus medmänsklighet och initiativtagande. Jag vill vara delaktig i att skapa en mötesplats som erbjuder stöd och hopp för cancerberörda.

Som ledamot kan jag bidra med mina egna erfarenheter av cancer, utifrån ett patientperspektiv. Med mitt engagemang önskar jag att fler ska kunna ta del av de resurser Kraftens hus har att erbjuda. Ett mål jag särskilt brinner för är att nå ut till människor från olika socioekonomiska bakgrunder, för att uppnå en bredare mångfald.

Min förhoppning är att denna mötesplats skapar en möjlighet för personliga möten, reflektion och stöd. Det behövs fler forum för samhällsengagemang, och Kraftens hus spelar här en viktig roll. Tillsammans gör vi en skillnad.

Månstråle Dahlström

Månstråle Dahlström

Suppleant

Andreas Hellström

Andreas Hellström

Suppleant

Läs mer om Andreas här

Andreas jobbar till vardags som forskare inom hälso- och sjukvårdsutveckling på Chalmers. Hans vision är att Kraftens Hus ska bidra till en mer jämlik cancerrehabilitering.

– Vi vet att när det är glapp mellan olika välfärdsaktörer så är det främst resursstarka personer som förstår systemet och kan ta sig fram i det. Jag hoppas att vi kan bidra till att tydliggöra vilka resurser vi har i samhället som kan hjälpa till när det gäller att rehabiliteras och lära sig leva med cancer. Att människor får det stöd de har rätt att få.

– Det vi också gör som särskiljer oss är att vända på vårdens perspektiv. Vi pratar inte om patienter utan du är besökare här – vare sig du är drabbad eller närstående. Vi vet nämligen att närstående är väldigt viktiga i rehabiliteringen och stödet för den drabbade. Men också att många närstående själva drabbas hårt och ofta återfinns i sjukskrivningsstatistiken på grund av utmattning och depression.

Han gillar verkligen devisen “Ingen ska behöva vara ensam med sin cancer.”

– Jag hoppas att vi under en fas i din eller din närståendes sjukdomstid har bidragit till att göra dig lite starkare, att du inte har känt dig lika ensam. Det är vårt viktigaste uppdrag. Vissa kanske vill vara ensamma – men ingen ska behöva vara det.

Anna-Lena Holberg

Anna-Lena Holberg

Suppleant

Läs mer om Anna-Lena här

​​​Anna-Lena Holberg är beteendevetare och har under många år arbetat med personalfrågor och som personalchef i näringslivet. Numera har hon politiska uppdrag , främst inom hälso-och sjukvård, på heltid. Anna-Lena är ersättare i styrelsen och är en av två personer som nomineras av Västra Götalandsregionens Operativa hälso-och sjukvårdsnämnd.

– Jag har själv erfarenhet av cancer både som patient och som anhörig. Även om vården är helt fantastisk så kan den inte tillgodose hela det behov som finns. Det behövs ett komplement till sjukvården och här fyller Kraftens hus en jätteviktig funktion genom att vara en mötesplats där cancerdrabbade och deras anhöriga kan får råd och stöd och träffa andra i samma situation.

Anna-Lena anser att Kraftens hus behöver bli mer känt och hoppas att fler människor ska hitta dit framöver.

– Alla cancerberörda ska kunna få den hjälp och det stöd som man har rätt till och det känns viktigt att vi kan fortsätta utveckla Kraftens hus och sprida konceptet till fler orter.

Maria Engman

Maria Engman

Suppleant

Irma-Helen Lorentzon

Irma-Helen Lorentzon

Suppleant