Initiativ Kraftens hus

Berättelsen om Kraftens hus startar våren 2013. Då startade Patient och närståendeperspektivrådet (PNP-rådet) vid Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst) en kartläggning. Den gjordes tillsammans med patienter och närstående för att ta fram de mest prioriterade områdena att arbeta vidare med.

Uggla

Våren 2013

Kartläggning

Våren 2013 startade Patient och närståendeperspektivrådet (PNP-rådet) vid Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst). En kartläggning gjordes tillsammans med patienter och närstående för att ta fram de mest prioriterade områdena att arbeta vidare med. Den bygger på deltagarnas upplevelser och erfarenheter i olika vårdsituationer.

Områden som prioriterades är:

  • Psykosocialt stöd
  • Bemötande och kommunikation
  • Helhetsansvar och
  • Individuell vårdplan

2014

Studiebesök

PNP-rådet fick möjlighet att åka på studiebesök 2014 och valde att åka till Kraeftcenter i Köpenhamn, Freeman Hospital for cancer care och Maggie´s center i Newcastle. De stödcentra som besöktes erbjuder olika typer av rehabilitering och stöd i form av personlig rehabiliteringsplan, individuella samtal, stöd- och samtalsgrupper, barngrupper och fysisk aktivitet exempelvis yogaklasser. Erfarenheter visar att denna typ av mötesplats kan förbättra förutsättningarna för patienter och närstående under hela cancerprocessen, från diagnos och så länge behov finns. Den kan även hjälpa till att bättre rusta patienter inför olika situationer som kan uppstå vid återgång till vardagen.

Under studiebesöken blev det även tillfälle att samtala om hur ett eventuellt Kraeftcenter eller Maggie’s center skulle kunna se ut i Sverige, även förslag på namn kom fram. Det var Sylva Johansson som föreslog Kraftens hus – ett namn som förmedlar energi, hopp och tro på framtiden.

Studiebesöken gav PNP-rådet inspiration och motivation att driva frågan vidare till politiker i Västra Götalandsregionen (VGR). Politiker kontaktades och PNP-rådet träffade ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS).

Januari 2016

Förstudien

HSS gav i januari 2016 RCC Väst i uppdrag att arbeta med en förstudie för att utreda förutsättningarna för ett Kraftens hus. Arbetet genomförs tillsammans med Centre for Healthcare Improvement (CHI) vid Chalmers tekniska högskola. RCC Väst beslutade att genomföra förstudien i Borås.

Läs mer om hur arbetet bedrevs här: