Kallelse till Föreningsstämma

Styrelsen för Kraftens hus Göteborg bjuder in alla medlemmar till Föreningsstämma onsdagen den 27 mars 2024. Plats: Kraftens Hus Göteborg (i Norges Hus), Skånegatan 16, Göteborg Tid: kl 17.30, stämman […]
blue and brown steel bridge

Styrelsen för Kraftens hus Göteborg bjuder in alla medlemmar till Föreningsstämma onsdagen den 27 mars 2024.

Plats: Kraftens Hus Göteborg (i Norges Hus), Skånegatan 16, Göteborg
Tid: kl 17.30, stämman startar 18.00

Vi bjuder på enklare förtäring från 17.30. Meddela eventuell specialkost vid anmälan.
Anmälan till föreningsstämman ska vara inkommen senast den 24 mars 2024 till goteborg@kraftenshus.se.

För att delta på Föreningsstämman och ha rösträtt behöver du vara medlem i
Kraftens hus Göteborg. Handlingar för Föreningsstämman skickas ut en vecka innan.

Varmt välkomna!
Styrelsen Kraftens hus Göteborg

Dagordning Föreningsstämma

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande för föreningsstämman
4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet
6. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorns berättelse
10. Fastställande av resultat och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
13. Beslut om medlemsavgift till föreningen för kommande räkenskapsår
14. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisor och revisorssuppleant
16. Fastställande av valberedningens arbetsordning
17. Val av valberedning
18. Behandling av ärende, som styrelsen hänskjutit till föreningsstämman (propositioner) eller medlem föreslagit till behandling (motioner)
18.1 Beslutsförslag: Anta modellstadgar från Kraftens Hus Sverige
19. Mötets avslutande